مسئول نگهداری حیوانات خانگی – وب سایت جامع مشاغل نگین اشتغال لیان

مسئول نگهداری حیوانات خانگی

 • خدمات مشتریان
 • موقت
 • 5 ماه قبل
 • تهران

اطلاعات شغل

 • آیکن
  حقوق 2000-3000 / ماهانه
 • آیکن
  شیفت شب
 • آیکن
  تعداد کارمند مورد نیاز : 12 کارمند
 • آیکن
  سطح شغل : کارآموز
 • آیکن
  تجربه کاری : سه ساله

شرح شغل

مسنیت متث حثصهخز کخهثدقر کضخهدصث

قر صث

ق ئرث

قرثض قهثصخعقذرض

قث رضثقخهارخثض هق ر

ضثقر اضثهعق

اعلان های شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید

مهارت های شغلی
درحال آپلود
سوئیچر رنگ